fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu Strong beauty umístěného na webovém rozhraní https://www.strongbeauty.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi
naší společností

way4life s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 - Michle
IČ: 06557970 
DIČ: CZ06557970
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284263 

Adresa pro doručování:

Way4life s.r.o., Lochotínská 442/11, 301 00 Plzeň 1


Telefonní číslo: 721 012 311
Kontaktní e-mail: kontakt@way4life.cz


jako zprostředkovatel služby
a Vámi jako uživatelem služby

Rychlá navigace

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.1. Jaké služby nabízíme?

Nabízíme služby spočívající zejména v sestavení stravovacího a/nebo tréninkového plánu na míru, umožnění přístupu do členské aplikace či akademie (dále společně jen jako „služby“). Součástí služeb jsou i pravidelné kontroly, úpravy plánu a podpora prostřednictvím motivačních e-mailů, a to po omezenou dobu dle zvoleného programu. Různé varianty služeb včetně jejich cen a doby trvání jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Berte na vědomí, že použití námi sestavených plánů závisí na Vaší svobodné vůli. Dosažení stanoveného cíle na základě obdržených plánů Vám negarantujeme. Při sestavování plánů vycházíme z informací, které jste nám při objednávce poskytli (resp. z toho, že Vámi poskytnuté informace jsou správné, a že neexistují žádné relevantní informace, které jste nám nesdělili). Optimální skladba stravy a pohybu by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav. Pokud si nejste jisti provedením některých cviků, vyhledejte služby fyzioterapeuta či osobního trenéra. Doporučení obsažené v stravovacích a/nebo tréninkových plánech jsou pouze informačního charakteru a nenahrazují doporučení lékaře.

Tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně na smlouvu o zprostředkování služby i na smlouvu o poskytnutí služby.

1.2. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytování služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 8.3 těchto obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem pro reklamaci služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy,
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
  a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Na webovém rozhraní je uveden popis jednotlivých služeb. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb (vezměte na vědomí, že následná modifikace plánů může být dále zpoplatněna a k uvedené ceně se připočítává poplatek uvedený na webovém rozhraní). Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany a uhrazení ceny.

2.2. Jak podat objednávku?

2.2.1. Osobní koučink

Pro podání závazné objednávky musíte nejprve vyplnit nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní. 

Následně vám zašleme e-mail s odkazem na naše webové rozhraní, kde lze provést objednávku vyplněním formuláře, případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Po přijetí objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zaslán vstupní dotazník. Pro co nejpřesnější sestavení plánů Vám doporučujeme vyplnit všechny údaje. Vezměte na vědomí, že Vámi vyplněné údaje mohou spadat do kategorie osobních údajů a citlivých osobních údajů. Nakládání s osobními údaji je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů. Údaje uvedené ve vstupném dotazníku považujeme za úplné a správné.

2.2.2. Členská aplikace

Pro podání závazné objednávky musíte nejprve vyplnit formulář na webovém rozhraní.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Vámi vyplněné údaje mohou spadat do kategorie osobních údajů a citlivých osobních údajů. Nakládání s osobními údaji je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Po vyplnění objednávkového formuláře Vám zašleme e-mail s výzvou k platbě. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu služeb.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní a z e-mailové komunikace.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. 

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Závazná cena Vám bude sdělena v e-mailu s platebními pokyny. Změna ceny služeb po uzavření smlouvy nemá na již uzavřenou smlouvu vliv.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace. 

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme. 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet, bezhotovostně před dodáním služby on-line platební kartou případně jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle naší dohody. Pokyny k platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.


Za službu členské aplikace můžete zaplatit především bezhotovostně před poskytnutím této služby on-line platební kartou. Platba za tuto službu funguje na principu opakovaných plateb. Po provedení první platby za službu členské aplikace podle uvedených pokynů budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat ve stanovených intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany. Pokud budete chtít platby ukončit, informujte nás o tom prostřednictvím našeho kontaktního e mailu nebo provedením volby ve Vašem uživatelském účtu; přijetí vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Platba za další předplatné se vám již strhávat nebude. V případě, že po ukončení předplatného budete mít zájem o jeho znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci. 

3.2. Kdy nastane splatnost ceny služeb?

Cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR).

4. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

4.1. Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu vyplňování webového formuláře. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

4.2. Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, začneme pro Vás připravovat objednané tréninkové plány a další objednané služby bezodkladně po obdržení platby. V průběhu přípravy Vás můžeme kontaktovat se žádostí o doplnění či upřesnění některých informací.


Sestavené plány Vám budou zaslány na e-mail, který jste uvedli v objednávkovém formuláři. Vezměte na vědomí, že pokud v objednávkovém formuláři uvedete chybnou emailovou adresu, nemůže Vám být služba poskytnuta.


Ohledně termínů konzultací a dalších služeb, které jste objednali, Vás budeme po uhrazení platby kontaktovat. Doporučujeme Vám se u nás ohledně volných termínů předem informovat. Po vzájemné dohodě bude možné sjednané termíny změnit pouze po dohodě s námi.


Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.


Vezměte na vědomí, že v průběhu poskytování služby máte povinnost nám poskytnout veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí služby z naší strany (například dodat nám vstupní materiály a informace, komunikovat s námi v průběhu poskytování služby atd.). V případě, že nám tuto potřebnou součinnost neposkytnete ani poté, co jste námi byli na její nedostatek upozorněni, může být poskytování služby z naší strany zastaveno bez nároku na kompenzaci.

4.3. Jakým způsobem funguje služba „členská aplikace“?

Pro objednání služby členské aplikace je nutné vytvořit si uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Aktivace služby členské aplikace proběhne prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí první platby v souladu s článkem 3.1. těchto obchodních podmínek na náš bankovní účet.


V rámci služby členské aplikace Vám budou v závislosti na Vámi zvolené délce členství ve stanovených intervalech zpřístupňovány neindividualizované stravovací a tréninkové plány prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. V rámci služby členské aplikace Vám dále může být zpřístupněn on-line chat, jehož prostřednictvím nás můžete kontaktovat s Vašimi dotazy týkajícími se členské aplikace (nikoliv individualizovaných stravovacích a tréninkových plánů). On-line chat bude přístupný v pracovní dny v době obvyklé; v případě Vašeho dotazu položeného prostřednictvím on-line chatu Vám na něj odpovíme nejpozději v následující pracovní den. Další případné funkce služby členské aplikace jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.4. Jakým způsobem funguje služba „akademie“?

Pro objednání služby akademie je nutné vytvořit si uživatelský účet, jehož založení a další podmínky se řídí článkem 4.3. těchto obchodních podmínek obdobně. Po registraci Vám bude v rámci služby akademie umožněn přístup do příslušné sekce webového rozhraní, ve které budou zveřejňovány tematické články a kurzy. Články a kurzy mohou být přístupné registrovaným uživatelům zdarma, nebo za poplatek, což bude u příslušného článku nebo kurzu vždy uvedeno. V případě článků nebo kurzů, jejich zpřístupnění je zpoplatněno, se obdobně použije článek 4.3. těchto obchodních podmínek.

4.5. Poskytujeme také jiné služby?

Můžeme Vám poskytnout také jiné služby, než ty které jsou výslovně upravené v těchto obchodních podmínkách. Bližší informace ohledně takovýchto služeb budou uvedeny na webovém rozhraní. Podmínky poskytnutí ostatních služeb uvedené v těchto obchodních podmínkách se pak použijí přiměřeně.


Prodej e-booků se řídí našimi Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej e-booků.

4.6. Je možné osobní koučink pozastavit?

Během aktivního využívání osobního koučinku je možné zakoupený program kdykoliv pozastavit, pakliže k tomu bude konstruktivní důvod (hospitalizace, nemoc, zranění, odjezd do zahraničí, nečekané osobní situace - v jiném případě není možné žádat o pozastavení programu). Pozastavit program je možné nejdéle na dobu 14 dnů (nebo po individuální domluvě) ode dne, kdy k pozastavení dojde. Pokud k obnovení programu v uvedené době nedojde, jeho zbývající část propadne bez možnosti žádat peníze zpět nebo ho využít později.

4.7. Jak je definován návrat do osobního koučinku bývalé klientce?

Pokud se klientka rozhodne z jakéhokoliv důvodu koučink ukončit a za nějaký čas se do něj vrátit (ke stejné koučce), je možné zakoupit si rovnou prodloužení programu a to pouze v případě, rozhodne-li se tato klientka o obnovu spolupráce nejpozději do 8 týdnů od ukončení programu (tj. od posledního reportu).


V každém dalším případě je nutné zakoupit si znovu Startovní program a vyplnit aktuální informace ve vstupním dotazníku.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na náš e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. 

5.3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.4. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, jestliže služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

5.5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.3 těchto obchodních podmínek);
 • službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
 • v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

5.6. Kdy dochází k propadnutí programu osobního koučinku?

Propadnutí služby znamená ukončení spolupráce a propadnutí finanční částky.


Vyhrazujeme si právo propadnutí služby v následujících případech:

 • Klientka nekomunikujete po zakoupení startovního programu
 • Klientka nedodala vstupní materiály do 14 dní od uhrazení programu
 • Klientka nekomunikuje s koučkou, neposílá reporty

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o možnosti propadnutí služby neprodleně informovat.


Propadnutí služby je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

5.7. Kolik peněžních prostředků získám zpět, pokud ukončím/odstoupím od smlouvy u osobního koučinku?

Nové kompletní plány koučinku na 4, 8, 12 a 24 týdnů

4 týdenní
Kompletní / Stravovací plán

8 týdenní
Kompletní / Stravovací plán

12 týdenní 
Kompletní / Stravovací plán

24 týdenní 

Kompletní / Stravovací plán

Před vypracováním startovního plánu

100 %
ze zaplacené částky

100 %
ze zaplacené částky

100 %
ze zaplacené částky

100 %
ze zaplacené částky

Po vypracování startovního plánu

54 %

75 %

83 %

92 %

1. týden

(po zpracování reportu)

40 %

65 %

76 %

88,2 %

2. týden

26 %

55 %

69 %

84,4 %

3. týden

12 %

46 %

62 %

80,6 %

4. týden

0 %

37 %

55 %

76,8 %

5. týden

28 %

48 %

73 %

6. týden

19 %

41 %

69,2 %

7. týden

10 %

34 %

65,4 %.

8. týden

0 %

27 %

61,6 %

9. - 11. týden

Cell
Cell

za každý týden 7 %

za každý týden 3,8 %

12. - 23. týden

Cell
Cell

0 %

za každý týden 3,8 %

24. týden

Cell
Cell
Cell

0 %

Prodloužení koučinku

4 týdenní
Kompletní / Stravovací plán

8 týdenní
Kompletní / Stravovací plán

12 týdenní 
Kompletní / Stravovací plán

24 týdenní 

Kompletní / Stravovací plán

za ukončený týden

(po zpracování reportu)

- 25 %

- 12,5 %

- 8,33 %

- 4,16 %

5.8. Kolik peněžních prostředků získám zpět, pokud ukončím/odstoupím od smlouvy u členské aplikace?

Peníze vracíme vždy za nevyužité měsíce (4 týdenní období) v členské aplikaci.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro reklamaci služeb. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro reklamaci služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

7.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

7.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. 

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Co byste ještě měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které od nás v průběhu poskytnutí služby získáte jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

Informace obsažené v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, jsou chráněny naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 11. 2020.


soubory a formuláře ke stažení (ve formátu .PDF)

Všeobecné obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační řád